طرح امتیازی

موارد مربوط به پنل مسافر


امتیاز مسافر
تا تاریخ
نام خدمت
سرویس دهنده
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1392/06/31
تورهای تعطیلات 22 بهمن
شرکت ایرانگردی مارکوپولو
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1392/06/31
تورهای نوروز 92
شرکت ایرانگردی مارکوپولو
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1392/09/30
تورهای تابستان 92
شرکت ایرانگردی مارکوپولو
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1400/07/01
رزرو آنلاین گشت شهری
شرکت سفرهای مارکوپولو
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1392/09/30
تورهای تابستان 92
شرکت سفرهای مارکوپولو
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1393/02/31
تورهای نوروز 93
شرکت سفرهای مارکوپولو
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1400/07/01
رزرو آنلاین هتل
شرکت سفرهای مارکوپولو
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1400/07/01
رزرو آنلاین ترانسفر
شرکت سفرهای مارکوپولو
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1392/12/29
کشاورزی و صنایع غذایی
شرکت سفرهای مارکوپولو
1 امتیاز به ازای هر 100 هزار تومان خرید
1392/06/31
تورهای نوروز 92
شرکت سفرهای مارکوپولو